piątek, 1 stycznia 2010

Wynajem sal

Załącznik nr 1
REGULAMIN WYNAJMU I KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
I SAL LEKCYJNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W WAPNIE

Salę gimnastyczną i sale lekcyjne można wynająć po złożeniu wniosku do Dyrektora Zespołu Szkół w Wapnie, uzgodnieniu terminu, podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty na konto Zespołu Szkół w Wapnie. W razie nie dokonania wpłaty (najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć) grupa nie będzie mogła korzystać z sali.
Termin składania wniosków ( lub zgłoszenie ustne) – miesiąc przed wynajęciem, najpóźniej na dwa dni przed wynajęciem sali.
W razie jednorazowego wynajęcia sali opłatę (zgodnie z cennikiem – załącznik nr1) wpłaca się dyrektorowi szkoły, który wypisze potwierdzenie uiszczenia zapłaty.
W przypadku wynajmu sali na dłuższy okres czasu możliwe jest dokonanie wpłat miesięcznych.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godzinach funkcjonowania placówki.
Umowę można zawrzeć wyłącznie z osobą pełnoletnią.
W dni powszednie sale można wynająć w godz. od 1700 – 2000 (dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian).
Priorytety wynajmu sali gimnastycznej niewymagające sporządzenia umów:
nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół w Wapnie,
nieodpłatnie zawody sportowe organizowane przez Zespół Szkół w Wapnie,
nieodpłatne imprezy środowiskowe organizowane przez Zespół Szkół w Wapnie,
nieodpłatnie na zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wapnie.

Regulamin użytkowania sali gimnastycznej jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Osobynajmujący salę gimnastyczną są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obydwu regulaminów.

Wejście na salę gimnastyczną oraz jej opuszczenie dokonuje się w sposób zorganizowany, tzn. cała zainteresowana grupa wchodzi i opuszcza salę jednocześnie. Osoby korzystające z sali gimnastycznej muszą mieć miękkie obuwie sportowe.
Przebywanie na sali gimnastycznej zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub osoby podpisującej umowę wynajmu.
Każdy zespół korzystający z sali gimnastycznej oraz szatni, natrysków i toalet zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w trakcie i po zakończonych zajęciach.
Utrzymanie czystości wynajmowanego obiektu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. Sprzęt i urządzenia w szkole są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich z nich korzystających.
Osoba najmująca salę odpowiedzialna jest za sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali. Wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sali, natrysków, toalet, korytarzy najemca zobowiązany jest naprawić lub pokryć ich wartość.
Przed wejściem i wyjściem z sali danej grupy wyznaczona przez dyrektora osoba sprawdza stan sprzętu pozostawionego na sali. W zeszycie dokonuje adnotacji przeglądu sali, zapisuje wszelkie uwagi, usterki i inne zdarzenia lub ich brak i potwierdza własnoręcznym podpisem. O wszelkich usterkach i zniszczeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły.
Zakazuje się na teren szkoły:
przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających,
wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania,
palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
Szkoła nie wypożycza sprzętu sportowego i dydaktycznego.
Szkoła umożliwia wynajęcie sal na bezalkoholowe imprezy i uroczystości rodzinne mieszkańcom gminy wg. cennika.
Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół w Wapnie w porozumieniu z Wójtem Gminy Wapno.
Regulamin obowiązuje od 01. 01. 2010 r.
Cennik opłat za wynajem i korzystanie z sali gimnastycznej i sal lekcyjnych,
obowiązujący od 01.01.2010r. do 31. 08. 2010 r.
za korzystanie z sali gimnastycznej mieszczącej się w Zespole Szkół w Wapnie dla KS Unia Wapno:
- wynajem sali gimnastycznej z natryskami za jedną godzinę zegarową – 5 zł
b) dla pozostałych osób - za korzystanie z sali gimnastycznej za jedną godzinę zegarową
dla grupy do10 - ciu osób
– 20zł i od każdej następnej osoby - po 2 zł
c) za korzystanie z sal lekcyjnych:
- wynajem sali za jedną godzinę zegarową – 5 zł
d) za wynajęcie sal na imprezy, uroczystości rodzinne – 120 zł + koszty za prąd, gaz,
wodę i ścieki.

Obowiązujący od 01.09.2010r. – 31.12.2010r.
za korzystanie z sali gimnastycznej mieszczącej się w Zespole Szkół w Wapnie dla KS Unia Wapno:
- wynajem sali gimnastycznej z natryskami za jedną godzinę zegarową – 10 zł
b) dla pozostałych osób - za korzystanie z sali gimnastycznej za jedną godzinę zegarową dla grupy do10 - ciu osób – 20 zł i od każdej następnej osoby - po 2 zł
c) za korzystanie z sal lekcyjnych:
- wynajem sali za jedną godzinę zegarową – 7 zł
d) za wynajęcie sal na imprezy, uroczystości rodzinne – 120 zł + koszty za prąd, gaz,
wodę i ścieki.
Załącznik nr2
UMOWA

zawarta w Zespole Szkół w Wapnie, 62-120 Wapno, Plac Mickiewicza 2 ,
dnia ………………………………..
między Zespołem Szkół w Wapnie reprezentowanym przez dyrektora szkoły
mgr Małgorzatą Włodarczyk – zwaną Wynajmującym, a …………………………………………………………………………………………- zwanym Najemcą, zamieszkałym ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………, dowód osobisty ……………………………., telefon kontaktowy ………………………
dotycząca korzystania z pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wapnie.

§ 1.
Dyrektor Zespołu Szkół w Wapnie udostępnia …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
w celu ………………………………………………………….. w następujące dni tygodnia …………………………………………………………………………………
w godz. …………………………… .

§ 2.
Korzystający zobowiązują się do używania na sali gimnastycznej obuwia sportowego, utrzymania obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń, pozostawienia ładu i porządku.

§ 3.
Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z obiektu szkolnego (sala gimnastyczna, natryski, toalety, korytarze, sala lekcyjna)
§ 4.
Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie korzystania z pomieszczeń.
§ 5.

W przypadku organizowanych przez szkołę imprez, uroczystości szkolnych udostępnienie pomieszczeń zostaje zawieszone. Dyrektor w porozumieniem z Najemcą ustala inny termin wynajmu, lub zwraca koszty wynajmu.
§ 6.
Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę ……………….. złotych
(słownie ……………………………………………………………………… ) najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć, w księgowości Zespołu Szkół w Wapnie.


§ 7.

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………………….. do …………………….
z możliwością przedłużenia.
§ 8.
Umowa może być rozwiązana:
1) w każdym czasie na mocy zgodnego oświadczenia stron.
2) przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy i nie przestrzegania regulaminu wynajmu i regulaminu sali gimnastycznej.

§ 9.

W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez wynajmującego.

§ 10.

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu wynajmu wyznaczonych pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Wapnie
§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
§ 13.
Umowa wchodzą w Zycie z dniem podpisania.
§ 14.

Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
§ 15.
Załącznikiem do niniejszej umowy jest wykaz osób korzystających w tym czasie z sali.……………………….. ……………………. Najemca Wynajmujący
----
wersja .doc

----


stawki cz.1
stawki cz.2

4 komentarze:

 1. Czy jest dostępny cennik wynajmowania sali, czy cena jest ustalana indywidualnie w zależności od osoby wynajmującej?

  OdpowiedzUsuń
 2. Cennik został już dodany - jest to skan z rozporządzenia Wójta Gminy Wapno. (1. link na dole artykułu)

  OdpowiedzUsuń
 3. czy uczniowie mają jakieś zniżki?

  OdpowiedzUsuń
 4. Przydałyby się na pewno jakieś zniżki

  OdpowiedzUsuń