Historia

1. BUDOWA SZKOŁY W WAPNIE 1932-1935

W 1932 r. przystąpiono do budowy szkoły według „Projektu 7. Klasowej Szkoły Powszechnej” poznańskiego architekta Stefana Sawickiego. Koszty budowy budynku szkolnego poniosła Kopalnia Soli. W 1934 r. wydała na ten cel 340 000 zł. Kopalnia zakupiła również urządzenia, wyposażenie i pomoce szkolne. Pieniądze przeznaczone na budowę szkoły i jej utrzymanie pochodziły z podatku w wysokości 1% od sprzedanej przez kopalnię soli wypłacanego Gromadzie Wapno. Kopalnia była faktycznym budowniczym istniejącej do dziś szkoły. Jednym z inicjatorów budowy szkoły był jej późniejszy pierwszy kierownik - Franciszek Janowiak.2. Oddanie szkoły do użytku - 1935 r.

W 1935 r. zakończono budowę i oddano budynek szkolny do użytku. Uroczyste otwarcie placówki rozpoczynające rok szkolny 1935-1936 poprzedziła msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii Srebrna Góra ks. Kazimierz Schulert. W uroczystości brali udział m.in. starosta wągrowiecki Edmund Zenkteler, dyrektor kopalni soli Czesław Janczurowicz, sołtys Gromady Wapno Józef Kubisz, inspektorzy szkolni z Wągrowca - Stefan Szumowski i z Chodzieży - Jan Krzanowski. Symbolicznego przecięcia wstęgi trzymanej uczniów Irenkę najprawdopodobniej starosta Edmund Zentkeler. W szkole uczyło się początkowo 450 uczniów, z czego 80% stanowiły dzieci pracowników kopalni soli.3. Szkoła w czasie II wojny światowej 1939-1945

W 1939 r. Niemcy zajęli Wapno zmieniając jego nazwę na Salzhof. Cały budynek szkoły został zajęty przez żołnierzy niemieckich. W budynku odbywały się także szkolenia NDSAP (Schulungslager) m.in. dla Volksdeutschów. Wojsko opuściło budynek szkoły w czerwcu 1941 r. Od tego momentu uczyły się tu dzieci niemieckie będące członkami Hitlerjugend. Dla około 250-300 niemieckich uczniów budynek szkoły był nie tylko miejscem nauki ale i zakwaterowania. Kierownikiem szkoły był doktor Berger. Na początku stycznia 1945 r. uczniowie wraz z nauczycielami zostali ewakuowani do Niemiec. Polskie dzieci z Wapna uczyły się ok. 2 godzin dziennie w dwóch grupach wiekowych: 7-10 lat (w budynku starej nieistniejącej już szkoły) i 11-14 lat. Ta druga grupa miała zajęcia w budynku obecnej szkoły na parterze w sali w pobliżu dzisiejszej toalety dla chłopców. Nauczycielkami były dwie Niemki: Wilhelmina Petrych z Komasina (bardzo surowa dla polskich dzieci) i Bednarska z Podolina.4. Wznowienie nauki po II wojnie światowej - 1945 r.

Do przygotowania zajęć szkolnych po wyzwoleniu Wapna spod okupacji hitlerowskiej przystąpiono już w lutym 1945 r. Organizacją tych przygotowań zajmował się Emanuel Krysiński, pierwszy po wojnie kierownik szkoły. Budynek szkolny został uporządkowany i przystosowany do potrzeb nauczania. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły sie 1 marca 1945 r. W szkole pracowało wówczas 6 nauczycieli a uczniowie uczyli się w 7 oddziałach. Dzieci przyjmowano na podstawie świadectw lub specjalnych egzaminów. W lipcu 1945 r. szkołę opuściło 42 absolwentów. Pierwszy normalny już rok szkolny 1945-1946 rozpoczął się we wrześniu 1945 r. Do szkoły uczęszczało 432 uczniów podzielonych na 11 oddziałów. Pracowało 11 nauczycieli.5. Nabożeństwa katolickie w szkole

Zanim w 1967 r. powołano do życia wapieńską parafię św. Barbary mieszkańcy Wapna i okolicy należeli do parafii Srebrna Góra. Jednak dla ułatwienia uczestnictwa w kulcie religijnym od 1935 r. nabożeństwa odbywały się w budynku szkoły. Jej poświecenia dokonał w 1935 r. ksiądz Kazimierz Schulert ze Srebrnej Góry. Po uzyskaniu zgody proboszcza w Srebrnej Górze, Antoniego Bajerleina, na odprawianie rannej mszy św. w niedziele pracownicy kopalni soli wykonali przenośny ołtarz. Został on złożony w całość przez stolarzy - braci Władysława i Sylwestra Berlików z Podolina Ołtarz z wizerunkiem patronki górników św. Barbary i figurami górników umieszczonymi w skrzydłach oraz zwieńczony obrazem Matki Boskiej Cygańskiej ustawiany był na holu głównym na wysokości drzwi do obecnej sali lekcyjnej nr 18. Wierni w czasie nabożeństw stali na holu i na wprost głównego wejścia do szkoły.


6. Nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza - 1972 r.

w roku 1968/69 rozpoczęliśmy pracę nad nadaniem imienia szkoły. młodzież wybrała kandydatów i poznawała ich życie. w marcu i kwietniu przeprowadziliśmy w klasach plebiscyt na patrona szkoły w którym młodzież postanowiła nadać szkole imię adama mickiewicza. w roku 1968/69 wystąpiliśmy z wnioskiem o nadanie szkole tego imienia7. Szkoła w czasie katastrofy górniczej - 1977 r.

W sierpniu 1977 r. w kopalni soli doszło do awarii górniczej a w jej efekcie do katastrofy. W wyniku osiadania gruntu zaczęły powstawać zapadliska. Podjęto ewakuację ludności z zagrożonych obiektów (324 osoby). Wstrzymano ruch samochodowy i kolejowy. Część uczniów z południowych rejonów gminy było dowożona do szkoły w Damasławku. Do pomieszczeń szkoły przeniesiono kilka instytucji - przedszkole (sala gimnastyczna), pocztę (sala j. rosyjskiego - obecnie nr 18), centralę telefoniczną (pokój nauczycielski - obecnie nr 17), ośrodek zdrowia (sala ogniska przedszkolnego - obecnie nr 35 i nauczania początkowego - obecnie nr 31) i aptekę (pracownia techniczna dziewcząt- obecnie nr 03).


8. Nadanie szkole sztandaru - 1989 r.

W drugiej połowie lat 80-tych XX w. rozpoczęto starania o własny sztandar szkolny. Uczniowie podjęli się przeprowadzenia wielu akcji w celu zdobycia funduszy na zakup sztandaru (m.in.: zbiórki surowców wtórnych, zbieranie kamieni na polach miejscowego PGR, wypiek i sprzedaż gofrów i rogali, dyskoteki). Sztandar miał zostać wykonany w Damasławku przez p. Beatę Chojnacką. Ostateczny koszt wyszycia i drzewca wyniósł 1 600 000 zł, Uroczystość nadania szkole sztandaru odbyłą się 18 grudnia 1989 r. Na ręce dyrektora szkoły Grzegorza Pietrzyckiego sztandar złożył przedstawiciel Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru a akt nadania odczytał przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile wicekurator Leszek Raźniewski.9. Reforma oświaty i utworzenie Zespołu Szkół - 1999 r.

1 września 1999 r. w Polsce rozpoczęła się reforma edukacji, która doprowadziła po trzech latach do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. Dotychczasowa ośmioklasowa szkoła podstawowa została zastąpiona sześcioma klasami. W tym samym czasie, również 1 września 1999 r. utworzono gimnazja. W pierwszych klasach gimnazjum rozpoczęli naukę ci uczniowie, którzy w starej ośmioletniej szkole podstawowej powinni rozpocząć siódmą klasę. Ze względów lokalowych w naszej gminie na podstawie uchwały Rady Gminy został utworzony Zespół Szkół, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza i Gimnazjum. Zespół Szkół funkcjonuje w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy Wapno. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół w Wapnie został nieżyjący już Grzegorz Pietrzycki.10. Współpraca z niemiecką gminą Amelinghausen - od 1989 r.

Nasza gmina utrzymuje szczególnie bliskie i przyjacielskie kontakty ze Zbiorczą Gminą Amelinghausen w Niemczech. Gmina ta znana jest z organizowanego corocznie "Święta Wrzosów". Partnerstwo mieszkańców obu gmin zapoczątkowała młodzież wspólnym obozem wypoczynkowym w Amelinghausen w sierpniu 1998 r. W 1999 r. odbył się drugi wspólny obóz wypoczynkowy, tym razem w Wapnie. Główną bazą wypoczynkową była wapieńska szkoła. Młodzież mieszkała w salach lekcyjnych na pierwszym piętrze, korzystała ze stołówki szkolnej, sali komputerowej, sali gimnastycznej i boiska szkolnego. W następnych latach wspólne obozy wypoczynkowe odbywały się na zmianę w Amelinghausen i w Wapnie. 02.12.2001 r. w szkole podpisana została oficjalna umowa o partnerstwie obu gmin a oprawę artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele. Ostatni obóz wypoczynkowy w naszej w szkole odbył się w 2009 r. Rok później 13-tym wspólnym wypoczynkiem w Amelinghausen zakończono tę formę współpracy.11. Budowa sali sportowej 2007-2013


Obiekt wybudowany za pieniądze pochodzące ze środków własnych gminy oraz dotacji z Unii Europejskiej miał dość burzliwą historię. Powstał dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 035 162,11 zł i budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013. Ostatecznie łączny koszt inwestycji wyniósł 6 662 822,46 zł. Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Wapnie rozpoczęto w roku 2007. Pierwsze roboty ziemne wykonano w kwietniu. Zakończenie prac miało nastąpić z końcem lipca 2011 r. Niestety firma, która wygrała przetarg nie wywiązała się z umowy. Prace budowlane znacznie się przez to opóźniły. Władze gminy musiały zerwać umowę i budowę dokończyła inna firma, która szereg prac, w wyniku zaniedbań poprzedniej ekipy, musiała wykonać powtórnie. Ostatecznie budowę zakończono w marcu 2013 r. a halę otwarto w dniu międzynarodowego Dnia Dziecka 1 czerwca 2013 r.
12. Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Wapnie 1935-2015


Franciszek Janowiak
1898-1945(?)
Kierownik szkoły
w l. 1935-1939.

Emanuel Krysiński
(1907-1953)
Kierownik szkoły w l. 1945-1953.


Marian Kaczmarek
(1914-2002)
Kierownik szkoły w l. 1953-1954

Jerzy Lubawy
(1929-2009)
Kierownik szkoły w l. 1954-1984

Grzegorz Pietrzycki
(1949-2013)
Dyrektor szkoły
i Zespołu Szkół w l. 1984-2008

Małgorzata Włodarczyk
(ur. 1958)
Dyrektor
Zespołu Szkół w l. 2008-2013

Janusz Bilski
(ur. 1953)
Dyrektor
Zespołu Szkół
od 2013 r.
12. Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Wapnie 1935-2015
Franciszek Janowiak
1898-1945(?)
Kierownik szkoły
w l. 1935-1939.

Emanuel
Krysiński
(1907-1953)
Kierownik szkoły w l. 1945-1953.

Marian Kaczmarek
(1914-2002)
Kierownik szkoły w l. 1953-1954


Jerzy
Lubawy
(1929-2009)
Kierownik szkoły w l. 1954-1984


Małgorzata
Włodarczyk
(ur. 1958)
Dyrektor
Zespołu Szkół w l. 2008-2013


Janusz
Bilski
(ur. 1953)
Dyrektor
Zespołu Szkół
od 2013 r.
Grzegorz
Pietrzycki
(1949-2013)
Dyrektor szkoły
i Zespołu Szkół w l. 1984-2008
Plan prezentacji projektu .


Temat
Nazwisko, imię ucznia
Uwagi
Wstęp, cele projektu


Omówienie pracy nad projektem

1. Budowa szkoły w Wapnie 1932-1935


2. Oddanie szkoły do użytku - 1935 r.


3. Szkoła w czasie II wojny światowej 1939-1945


4. Wznowienie nauki po II wojnie światowej - 1945 r.


5. Nabożeństwa katolickie w szkole


6. Nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza - 1972 r.


7. Szkoła w czasie katastrofy górniczej - 1977 r.


8. Nadanie szkole sztandaru - 1989 r.


9. Reforma oświaty i utworzenie Zespołu Szkół - 1999 r.


10. Współpraca z niemiecką gminą Amelinghausen - od 1989 r.


11. Budowa sali sportowej 2007-2013


12. Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Wapnie 1935-2015


Zakończenie - informacja o kalendarzu.13. Dzień dzisiejszy - 2015 r.

Do przygotow
W roku szkolnym 1968/69 rozpoczęliśmy prace nad wyborem imienia szkoły. Młodzież wybierała kandydatów i poznawała ich życie. W marcu i kwietniu przeprowadzono w klasach plebiscyt na patrona szkoły w którym młodzież postanowiła nadać szkole imię Adama Mickiewicza. W br. Szkolnym postanowiliśmy wystąpić z wnioskiem o nadanie szkole tego imienia.


w roku 1968/69 rozpoczęliśmy pracę nad nadaniem imienia szkoły. młodzież wybrała kandydatów i poznawała ich życie. w marcu i kwietniu przeprowadziliśmy w klasach plebiscyt na patrona szkoły w którym młodzież postanowiła nadać szkole imię adama mickiewicza. w roku 1968/69 wystąpiliśmy z wnioskiem o nadanie szkole tego imienia

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza