RODO

Szanowni Państwo, w dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
W związku z tym przekazujemy Państwu informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Poniższe zasady będą obowiązywały od dnia 25 maja 2018 r.
Administratorem Państwa danych będzie Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie pl. Mickiewicza 2, 62-120 Wapno, reprezentowana przez Dyrektora.
Od chwili wejścia w życie RODO musimy informować Państwa o tym, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby mieli Państwo świadomość, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane. Co do zasady dyrektor szkoły przetwarza dane osobowe dzieci, rodziców, nauczycieli, czy też innych pracowników na podstawie przepisów prawa, które w sposób szczególny regulują różne kwestie związane z funkcjonowaniem systemu oświaty. Są to przede wszystkim przepisy: 
-ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 
-ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) 
-ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. 
Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.)
Usługodawcą dziennika elektronicznego jest firma HMEDIA sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420165, z kapitałem zakładowym 5000zł w całości wpłaconym, REGON 242927531, NIP 6312645738, („HMEDIA” lub „Usługodawca”). Między Usługodawcą a Administratorem danych została odrębna umowa dotycząca usługi powierzenia przetwarzania danych.
Usługodawcą szkolnego serwisu internetowego jest Google, z tą firmą SP nie ma podpisanej umowy dlatego należy starannie zapoznać się z polityką prywatności Google.
Jak się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? Mogą Państwo realizować swoje uprawnienia pisząc pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iod.wapno@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz