RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie pl. Mickiewicza 2, 62-120 Wapno, reprezentowana przez Dyrektora.
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod.wapno@gmail.com
3. Celem przetwarzania danych dziecka i rodziców jest wypełnienie obowiązku szkolnego.
4. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów:
  • Prawo oświatowe - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
  • Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
  • ustawa o systemie oświaty - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).
  • ustawa o systemie informacji oświatowej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159).
  • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.)
  • rozporządzenia do ww. ustaw - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 )
5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Państwa dane będą przechowywane przez okres edukacji oraz po w zależności od innych przepisów.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy.
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa www.uodo.gov.pl
Usługodawcą dziennika elektronicznego jest firma HMEDIA sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420165, z kapitałem zakładowym 5000zł w całości wpłaconym, REGON 242927531, NIP 6312645738, („HMEDIA” lub „Usługodawca”). Między Usługodawcą a Administratorem danych została odrębna umowa dotycząca usługi powierzenia przetwarzania danych.
Usługodawcą szkolnego serwisu internetowego jest Google, z tą firmą SP nie ma podpisanej umowy dlatego należy starannie zapoznać się z polityką prywatności Google.
Jak się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? Mogą Państwo realizować swoje uprawnienia pisząc pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iod.wapno@gmail.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza