piątek, 31 sierpnia 2012

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Plan lekcji ... jest przygotowany ale dla bezpieczeństwa publikujemy tylko wtorkowy!
Ten wtorek i kolejne wtorki, to nie dla wszystkich klas to samo :)
---
Dowozy w 1 semestrze (od wtorku 4 września)
dowozy1sem.doc
---
Aktualny plan wygląda ... tak :)

Na bardziej zrozumiały język zostanie przetłumaczony ... wkrótce.
---
Rok szkolny rozpoczyna 292 uczniów i 33 nauczycieli.

środa, 8 sierpnia 2012

KOMUNIKAT ("Wyprawka szkolna")

W sprawie programu pomocy uczniom w 2012 roku –„Wyprawka szkolna”
W zawiązku z podpisaniem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- „Wyprawka szkolna”, Zespół Szkół w Wapnie informuje, że w roku szkolnym 2012/2013 będzie dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, dla uczniów niepełnosprawnych IV-VI Szkoły Podstawowej, oraz dla uczniów niepełnosprawnych I-III Gimnazjum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych będzie przysługiwała:
• uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe:
Z /art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz. U.z 2009r, Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami /, tj. dochód, który nie przekracza 351 zł netto na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, z wyjątkiem uczniów klasy I Szkoły Podstawowej, gdzie jako kryterium dochodowe przyjęto 504 zł netto na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego:
w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w którym mowa, że na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza w wyniku m.in. trudnych okoliczności życiowych: sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności alkoholizmowi, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, może zostać przyznana pomoc w formie „Wyprawki Szkolnej” dla ucznia. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

WARTOŚĆ PRZYZNANEJ POMOCY MOŻE WYNIEŚĆ:
• 180 zł – dla ucznia klas I-III Szkoły Podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas I-III Szkoły Podstawowej,
• 210 zł – dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej oraz dla niepełnosprawnego ucznia klas IV-VI Szkoły Podstawowej,
• 325 zł – dla niepełnosprawnego ucznia Gimnazjum.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o przyznanie pomocy uczniom w 2012 roku na podstawie programu rządowego „Wyprawka Szkolna”, można pobierać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Wapnie od godziny 7-15.
Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do 5 września 2012 roku

ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW
Zwrot kosztów zakupu podręczników będzie dokonany na podstawie przedłożonej faktury, rachunku, paragonu wystawionego na rodzica (opiekuna). Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.