wtorek, 30 sierpnia 2016

Informacje przed rozpoczęciem roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 nastąpi w czwartek 1 września.

9:00 Msza św. w kościele;
10:00 Inauguracja na sali gimnastycznej;
10:30 Spotkania z wychowawcami w klasach.
-
Plan dowozu znajduje się w poprzednim wpisie.
-
Plan lekcji na piątek (2 września) w wersji bardzo prawdopodobnej (warto sprawdzać ale zmiany nie powinny być wielkie).
Najpóźniej w piątek zostanie opublikowany plan lekcji na nadchodzący tydzień. Plan lekcji dla uczniów mających nauczanie indywidualny zostanie opublikowany również w przyszłym tygodniu.
-

czwartek, 25 sierpnia 2016

Gimnazjalistki z Wapna w Amelinghausen (i nie tylko)


16 uczennic naszej szkoły wraz z trojgiem opiekunów uczestniczyło w wyjeździe do zaprzyjaźnionej z Wapnem niemieckiej gminy zbiorczej Amelinghausen. Dzięki staraniom Pani Renate Völker dziewczyny gościły w Amelinghausen w dniach 17-23 sierpnia. Głównym celem wizyty była kontynuacja współpracy i udział w Heideblütenfest. Oprócz Amelinghausen grupa z Wapna odwiedziła także m.in. Heide Park w Soltau, szkołę w Embsen, Barfusspark w Egestorf, Hamburg a w drodze powrotnej dzięki staraniom Państwa Völker miała niezwykłą okazję zwiedzić budynek Reichstagu, czyli siedzibę Bundestagu - jednej z izb niemieckiego parlamentu oraz spotkać się z deputowaną tej izby Panią Hiltrud Lotze. 
MR
-
FOTO/FILM (MR)

wtorek, 2 sierpnia 2016

„Wyprawka szkolna” 2016/2017

Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie program  „Wyprawka Szkolna”. Zmienią się jednak jego zasady. Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje jedynie uczniom niepełnosprawnym.

Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z wprowadzaniem do szkół podręczników dotowanych (darmowych w nauczaniu początkowym). Dofinansowanie można, więc uzyskać dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice (kl. VI SP i III Gimnazjum).
Nieco inaczej przedstawia się kwestia pomocy dydaktycznych oraz podręczników dla uczniów, którzy nie mogą korzystać ze standardowych opracowań, a więc m.in. osób niedowidzących i niedosłyszących.
Wniosek o pomoc składać mogą prawni opiekunowie ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel, pracownik socjalny lub osoba upoważniona przez opiekunów lub ucznia pełnoletniego. Wnioski należy składać u dyrektora szkoły w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Kwoty pomocy, wynikające  z treści rozporządzenia:
Projektowane kwoty pomocy w najbliższym roku szkolnym:
225 zł  – dla  ucznia:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo  klasy III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;
770 zł  – dla ucznia:
a) z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu  umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo  klasy III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł;
325 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
770 zł  – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły  muzycznej I stopnia  albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 308 zł;

350 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych  albo klasy VI  ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
607 zł  – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy III  gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI  ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 303,50 zł;
390 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a –f
– uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;
445 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
175 zł  – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I–III szkoły podstawowej
– w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Niezbędny wniosek
Aby uzyskać pomoc w ramach programu, niezbędny jest wniosek złożony do dyrektora szkoły. Przedmiotowe pismo mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za zgodą tych osób dokument może zostać złożony również przez nauczyciela, pracownika socjalnego i innych osób.
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
Dyrektor szkoły zwraca środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych po otrzymaniu dowodu zakupu. Należy przez dowód zakupu rozumieć imienną fakturę VAT, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której będzie on uczęszczał oraz wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Wnioski o udzielenie pomocy można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony szkolnej w zakładce Wyprawka szkolna 2016.

Osoba udzielająca informacji - Paulina Rochowiak
Tel. 672611011
_______
(druki do pobrania)