czwartek, 30 marca 2017

Nauczyciele a strajk

Nauczyciele Zespołu Szkół w Wapnie solidaryzują się ze strajkującymi 31 marca 2017 r.

Zdecydowana większość z nas była za przystąpieniem do strajku, lecz ze względów proceduralnych nie możemy wziąć w nim udziału. W pełni solidaryzujemy się jednak ze strajkującymi 31 marca.
Nie jesteśmy przeciwni reformom oświaty. Nie jesteśmy przeciwni zmianom, których celem jest dobro uczniów, polepszenie warunków nauczania, poprawa jakości kształcenia, wyrównywanie szans.
Nie zgadzamy się jednak na przekształcenia, które wprowadzane są naprędce, w sposób fasadowy i niepoprawiający tak naprawdę sytuacji w szkolnictwie. Jesteśmy przeciwni zmianom, które mogą przynieść chaos.
Nauczyciele

Zespołu Szkół w Wapnie

Strajk

UWAGA! Strajk nauczycieli w dniu 31 marca 2017 r.
     W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców, Zespół Szkół w Wapnie informuje, że w naszej szkole nie będzie prowadzony strajk nauczycieli w tym dniu. Wszystkie zajęcia, dowozy, wydawanie obiadów - odbywają się zgodnie z planem.
Jeżeli rodzice, popierający stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego i opozycji na temat reformy edukacji, zdecydują się poprzeć protest nauczycieli i Rad Rodziców z innych szkół i nie przyślą w tym dniu uczniów do szkoły, będą musieli tę nieobecność usprawiedliwić.
W ZS w Wapnie nie funkcjonuje ZNP, a inne organizacje nauczycielskie nie dopełniły procedur formalnych, aby strajk mógł się odbyć zgodnie z przepisami prawa.
Dyrektor Zespołu Szkół w Wapnie, Janusz Bilski.

środa, 29 marca 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 OBOWIĄZEK SZKOLNY
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci 7-letnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2017r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, i posiadają pozytywną opinię właściwej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH
Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie internetowej ZS w Wapnie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej. W roku szkolnym 2017/2018 informujemy, że zgłoszenia uczniów z obwodu odbywać się będą w terminie:
od 27 lutego do 31 marca 2017r. (termin sugerowany w związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018).
Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu, jako dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.
ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU
Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Wapnie należy wypełnić formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie:
od 4 kwietnia do 20 kwietnia 2017r.
( zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 lutego 2017r.)
Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji. W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Wapnie będzie dysponować wolnymi miejscami.
W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Wapno nr IV/17/2015 z dnia 23 lutego 2015r.


Nr
Kryterium
Liczba punktów
1
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
2 pkt
2
Oboje rodzice pracujący
4 pkt
3
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce
4 pkt
4
Kandydat rodziców, których zakład pracy znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej
1 pkt

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  17 maj 2017 r. po godz. 12:00
Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 22 maja do 25 maja 2017r. do godz. 15:00. 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 29 maj 2017r.
UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…
można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – dla uczniów spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) pobierając go bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wapnie, piętro II, od godz. 7:00 do 15:00  
PRZECZYTAJ UWAŻNIE
 1. W przypadku załączania do wniosku stosownych oświadczeń, każde z nich musi zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniach dołączanych do Wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.
 3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 tj. Dz.U. 2016 poz. 1943)


__
pobierz WNIOSEK.doc
lub zał. nr 2

niedziela, 26 marca 2017

Powiatowy Konkurs Matematyczny


18 marca w Zespole Szkół w Żelicach odbył się XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny.
Corocznie w konkursie uczestniczą nasi uczniowie i dotąd wielokrotnie zajmowali bardzo wysokie miejsca. Podobnie było i w tym roku.
W kategorii klas pierwszych Nikodem Jaruzal rozwiązał bezbłędnie 13 zadań z 15 i tym samym uzyskał III miejsce. W kategorii klas trzecich miejsce III zajęła Wanessa Pietrus, która poprawnie rozwiązała 12 zadań z 15.
Powiatowy Konkurs Matematyczny na stałe wpisał się w pracę dydaktyczną nauczycieli matematyki gimnazjów powiatu wągrowieckiego. Głównym celem konkursu jest kształtowanie i rozwój talentów matematycznych naszych uczniów. W tegorocznej edycji wzięło udział 53 uczniów z 9 gimnazjów z terenu naszego powiatu. Zmagania konkursowe odbywają się w trzech kategoriach: dla klas I, II i III. Na drodze eliminacji szkolnych każde gimnazjum wskazuje po dwóch finalistów z danej grupy uczniów.
Oprócz wyróżnionych uczniów, naszą szkołę reprezentowali również: Kinga Jaruzal, Aleksandra Sajnaj (kl.1), Natalia Hemmerling, Dawid Wlizło (kl. II) oraz Weronika Żarnowska (kl.III).
Od kilkunastu lat konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wągrowieckiego i Wójta Gminy Wągrowiec. 
Uczniów do konkursu przygotowywały: Monika Stachowiak i Iwona Napierała.
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje.

I. Napierała

Wyniki konkursu "100 FX - naucz mnie"

Ostatecznie wpłynęły tylko 3 filmy. Zatem nie było wielkiej konkurencji.
W kategorii sp.:
I miejsce: Katarzyna Kuchta kl. 4b  >>> zobacz
II miejsce: Maksymilian Matuszak kl. 4b >>> zobacz
W kategorii gim.:
I miejsce: Oliwia Nowakowska i Nicole Dziadoszek kl. 3B >>> zobacz
-
Wszyscy autorzy filmów otrzymują oceny celujące z zajęć komputerowych/informatyki a przy najbliższej okazji otrzymają również dyplomy i nagrody.
JH

Głosowanie w dobrej sprawie

Wiele się działo ostatnio w Polsce, w temacie "drzew". Każdy z nas może pomóc w inicjatywie Fundacji Ireny Jarockiej. Wystarczy wejść na stronę http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-1448-nazwa_dla_terenu_lesnego_na_bialolece.html , następnie odszukać link do sondy i zagłosować :)

piątek, 24 marca 2017

Konkurs plastyczny - PISANKA :)

UWAGA!
KONKURS PLASTYCZNY!

„PISANKA – JAJKO NIE TYLKO MALOWANE”

WARUNKI UCZESTNICTWA:
·     w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
·     należy indywidualnie wykonać jedną pisankę
·     technika – dowolna (mile widziane wydmuszki lub jajka styropianowe)
·     do każdego zestawu prac należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą
·     prace należy dostarczyć do 10 kwietnia 2017 roku  (poniedziałek)
·     najciekawsze prace zostaną nagrodzone
·     prace nie podlegają zwrotowiAgnieszka Rajewska

Konkurs! "Ozdoba Wielkanocna"Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym
OZDOBA WIELKANOCNA

Konkurs skierowany do wszystkich uczniów ZS.

Prace wykonane dowolną techniką( np. kolaż, fotografia, stroik, pisanka) proszę składać w świetlicy szkolnej do 12 kwietnia 2017r.

Przewidywane nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców.


A. Piechowiak

środa, 22 marca 2017

Kunkursy PBS :)

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu z okazji Jubileuszu 150-lecia organizuje konkursy. Jeden z nich jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wystarczy na kartce formatu A4 zaprojektować maskotkę dla banku. Wygrać można ... TABLET! Według tego projektu zostanie stworzona później prawdziwa maskotka. Dla dorosłych jest konkurs fotograficzny.
>>> Strona konkursowa
JH (opiekun SKO)

wtorek, 21 marca 2017

Dzień Wiosny

FOTO (ER)
FILM (z powodów technicznych (awaria karty pamięci) nie będzie) ... a jednak coś udało się odzyskać :)

sobota, 18 marca 2017

Polinova Polska

Dnia 15.03.2017r. uczniowie trzecich klas gimnazjum po opieką pani A.Wagner i A.Markiewicz-Kluczyńskiej oraz pana M.Ryski udali się do fabryki mebli tapicerowanych w Wągrowcu Polinova Polska. Wyjazd miał na celu przybliżyć przyszłym absolwentom naukę i pracę w zawodzie tapicera.      A.M-K
-
FOTO (MR)
FOTO (AMK)

środa, 15 marca 2017

Informacje o egzaminie gimnazjalnym

Informacje o egzaminie gimnazjalnym ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym.
 
TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
z  zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z  zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 
część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
z  zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z  zakresu matematyki – godz. 11:00
 
język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:
część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
 z  zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z  zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 
część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)
z  zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z  zakresu matematyki – godz. 11:00
 
język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 16 czerwca 2017r. (data wydania zaświadczenia: 23 czerwca 2017 r.).
 
Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012.


To warto wiedzieć!
Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie szkolnym.
Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu do 20 sierpnia danego roku (z przyczyn nieusprawiedliwionych), powtarza ostatnią klasę gimnazjum.
Wyniki trzeciej, językowej, części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy brane będą pod uwagę począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. 


wtorek, 14 marca 2017

Szkolne filmy

Do konkursu "100 FX" nadal brakuje zgłoszeń ale w szkolnej branży filmowej coś się dzieje. Oto dwie nowe produkcje umieszczone na szkolnym kanale YouTube:
i
_
Filmy będą startować w konkursach. Pewnie wkrótce pojawią się kolejne informacje :) Znając politykę praw autorskich prowadzoną przez serwis YouTube, ostrzegam że ... może (nie musi) nastąpić wyłączenie ścieżki dźwiękowej w tych filmach. Ścieżki video są bardzo ciekawe informacje o źródłach dźwięku zostały podane ale musimy pamiętać, że dźwięk też jest ważny :)
-
Dla porównania poniżej film przygotowany na prywatny kanał YouTube, w którym zarówno ścieżka video jak i audio zostały wykonane samodzielnie. Przygotowanie tego półminutowego filmu zajęło dwa dni. Muzyka przygotowana w programie Garageband.
JH

IX Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”


W sobotę 11 marca odbył się etap wojewódzki IX Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919  „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”. W Poznaniu reprezentowali nas: Zuzanna Grewling i Agata Szewczuk (szkoła podstawowa) oraz Oliwia Nowakowska, Izabela Rajnik i Dawid Wlizło (gimnazjum) pod opieką p. Macieja Ryski. Konkurs odbył się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników (ok. 300 uczniów w kategorii szkół podstawowych i 200 2 kategorii gimnazjów) musimy trochę poczekać na sprawdzenie testów pisemnych i ogłoszenie wyników. 

MR
FOTO

sobota, 11 marca 2017

100 FX - przedłużenie terminu

Wczoraj minął termin zgłaszania prac. Nie wpłynęła żadna. Ponieważ docierały do mnie informacje, że są chętni a nadchodzący tydzień jest "luźniejszy" ze względu na rekolekcje. Termin zgłaszania prac zostaje przedłużony do 20 marca. 
>>Informacje o konkursie
__
JH

czwartek, 9 marca 2017

Dietetyk w szkole

KOMUNIKAT

Dnia 20.03.2017 r. o godz 16:00 odbędzie się ogólne zebranie rodziców, a o 16:30 zebranie z dietetykiem na sali gimnastycznej.
_
Proszę wychowawców o oddanie ankiet odnoście zdrowego odżywiania do 20.03.2017 r.

wtorek, 7 marca 2017

Dowozy w czasie rekolekcji

Od poniedziałku 13.03 do środy 15.03 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
dowozy w poniedziałek i wtorek >>> plik.doc
dowozy w środę (15-go) >>> plik.doc

poniedziałek, 6 marca 2017

Piłka na boisku szkolnym

Nie udało się naszej szkole wygrać boiska z prawdziwego zdarzenia w konkursie. Ze względu na incydenty na boisku, jesienią został wprowadzony zakaz gry w piłkę. Zbliża się wiosna. Uczniowie nabierają ochoty do zwiększonej aktywności ruchowej. Na wniosek uczniów z Samorządu SP przygotowałem ankietę, w której społeczność szkolna może wypowiedzieć się w temacie piłki. Wyniki tej ankiety mogą się stać argumentem wpływającym na losy piłki na boisku szkolnym.
JH

Uczymy się pływać

.
        Po feriach zimowych ruszyła kolejna edycja nauki pływania dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Wszystkich 37 uczniów ma możliwość skorzystania z lekcji pływania pod okiem instruktorów, na basenie Aquaparku w Wągrowcu. Już poprzednie edycje potwierdziły zasadność prowadzenia tych zajęć. Pozwalają one uczniom poznać podstawowe zasady przebywania i poruszania się w wodzie, oraz nauczyć się podstaw różnych stylów pływania. Pobrane 20 godzin (lekcyjnych) nauki, to podstawa do dalszych etapów nauki, a także warunek bezpiecznego przebywania w wodzie. Tegoroczna edycja możliwa była do zrealizowania dzięki pomocy finansowej Samorządu Gminy Wapno (50%), grantowi otrzymanemu z Fundacji Banku Zachodniego WBK (2.500,- zł), oraz dofinansowaniu lekcji przez rodziców. Po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w konkursie Fundacji BZ WBK i od razu nasze starania zakończyły się sukcesem. Dzięki temu możliwe było zrealizowanie tego zadania a uczniowie nauczyli się podstaw pływania. Również dzięki temu dzieci otrzymały podstawy bezpiecznego przebywania nad wodą, a dalsze rozwijanie talentów pływackich zależy już tylko od nich samych oraz od rodziców. W  projekcie biorą udział również uczniowie z niepełnosprawnościami.

Jeżeli uda się zrealizować plany, a wszystko na to wskazuje, to po następnych feriach, czyli od września, następna grupa III-cio klasistów weźmie udział w projekcie „Umiem Pływać”. JB.  

Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni3 marca wolontariusze kolejny raz spotkali się z dziećmi niepełnosprawnymi. Każde nasze spotkanie dowodzi, że nasi wolontariusze coraz chętniej uczestniczą w zajęciach ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami. Podczas różnych zabaw i ćwiczeń zauważyć można, że nie ma pomiędzy nimi żadnych barier i różnic. Świetnie radzą sobie w różnych sytuacjach wychodząc z inicjatywą rozwiązywania różnych niewielkich problemów związanych z zachowaniem dzieci niepełnosprawnych. Wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas na spotkanie w dniu 27 stycznia oraz p. Kindze i p. Agnieszce Klatkiewicz serdecznie dziękuję oraz tym, którzy w dniu dzisiejszym wsparli mnie w opiece nad dziećmi. Ekipo wolontariuszy, p. Natalio, p. Kingo – dziękuję.

DR
-
FOTO

czwartek, 2 marca 2017

środa, 1 marca 2017

Łowiectwo w oczach dziecka

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym

„Łowiectwo w oczach dziecka”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Celem konkursu jest edukacja przyrodnicza
oraz propagowanie kultury leśnej i łowieckiej
wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Tematem konkursu jest przyroda, a w szczególności zwierzyna
w naturalnym środowisku
i sceny związane z gospodarką łowiecką,
czyli ochrona i hodowla zwierząt łownych,
np. zimowe dokarmianie zwierzyny, walka z kłusownictwem.

Dowolna technika wykonania prac:
malarstwo, grafika i rysunek, rzeźba, tkanina artystyczna.

Obowiązującym formatem prac rysunkowych i malarskich
jest A-3, a dla plakatów A-2.

Wszelkich informacji udzieli koordynator etapu szkolnego:
dla kl. I-III gim oraz kl. VI sp nauczyciel przyrody i geografii Ewa Ryska
dla kl. I-III sp oraz IV -V sp nauczyciel j. polskiego Kinga Modzelewska Łasut