czwartek, 30 sierpnia 2018

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAPNIE


Procedura:
1.  Uczniowie  klas I-III SP nie przynoszą do szkoły telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innego sprzętu elektronicznego, natomiast uczniowie klas starszych przynoszą w/w urządzenia na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.
4. Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (przed wejściem do szkoły uczeń wyłącza aparat telefoniczny i chowa do torby/plecaka) Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela.

5.Podczas pobytu ucznia w szkole kontakt uczeń/rodzice- rodzice/uczeń jest możliwy poprzez sekretariat szkoły.

6. W pilnych wypadkach uczeń może wykorzystać telefon komórkowy do kontaktu z rodzicami za zgodą i tylko w obecności nauczyciela

Naruszenie przez ucznia szkolnego regulaminu używania telefonów komórkowych w szkole, skutkuje następującymi konsekwencjami:

1. Upomnienie ustne i wpis do dziennika o treści " upomnienie (komórka)".
2. Uwaga do dziennika elektronicznego.
3. Zabranie urządzenia przez nauczyciela (wyłączenie aparatu w obecności ucznia), następnie przekazanie do depozytu u dyr. szkoły (aparat zostaje zaklejony w opisanej kopercie i zamknięty z sejfie). Nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika i informuje wych. ucznia, sekretariat szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodzica).  Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach.
4.  W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz czwarty, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, o czym zostają poinformowani rodzice.
5. Za kolejne złamanie regulaminu uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień.
6. Dalsze łamanie regulaminu skutkuję skierowaniem wniosku do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz