środa, 29 marca 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 OBOWIĄZEK SZKOLNY
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci 7-letnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2017r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, i posiadają pozytywną opinię właściwej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH
Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie internetowej ZS w Wapnie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej. W roku szkolnym 2017/2018 informujemy, że zgłoszenia uczniów z obwodu odbywać się będą w terminie:
od 27 lutego do 31 marca 2017r. (termin sugerowany w związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018).
Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu, jako dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.
ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU
Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Wapnie należy wypełnić formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie:
od 4 kwietnia do 20 kwietnia 2017r.
( zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 lutego 2017r.)
Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji. W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Wapnie będzie dysponować wolnymi miejscami.
W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Wapno nr IV/17/2015 z dnia 23 lutego 2015r.


Nr
Kryterium
Liczba punktów
1
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
2 pkt
2
Oboje rodzice pracujący
4 pkt
3
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce
4 pkt
4
Kandydat rodziców, których zakład pracy znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej
1 pkt

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  17 maj 2017 r. po godz. 12:00
Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 22 maja do 25 maja 2017r. do godz. 15:00. 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 29 maj 2017r.
UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…
można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – dla uczniów spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) pobierając go bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wapnie, piętro II, od godz. 7:00 do 15:00  
PRZECZYTAJ UWAŻNIE
  1. W przypadku załączania do wniosku stosownych oświadczeń, każde z nich musi zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
  2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniach dołączanych do Wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.
  3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 tj. Dz.U. 2016 poz. 1943)


__
pobierz WNIOSEK.doc
lub zał. nr 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz