poniedziałek, 16 listopada 2015

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu wągrowieckiego.
2. Szopka powinna być wykonana samodzielnie przez jednego lub dwóch autorów, pod kierunkiem rodziców, opiekunów lub nauczyciela.
3. Szopki mogą być przygotowane wyłącznie z elementów wykonanych własnoręcznie przez autorów.

 II. Warunki przyjęcia szopek
1. Prace nadesłane na konkurs powinny posiadać metryczkę z następującymi danymi:
- imię i nazwisko
- nazwa przedszkola, szkoły
- telefon kontaktowy lub adres e-mail do rodziców/opiekunów lub nauczyciela, pod opieką którego wykonano pracę.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyjmowania prac niezgodnych z wyżej wymienionymi warunkami regulaminu.

III. Składanie prac konkursowych i ich odbiór
1. Ostateczny termin dostarczania prac ustala się na 8 grudnia 2015 roku. Prace należy składać w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15.
2.Prace przesłane na konkurs należy odebrać w terminie do 31 stycznia 2016 r. Po tym terminie szopki zostaną zniszczone przez organizatorów.

IV. Ocena prac
1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat
kategoria II - dzieci z klas I-II
kategoria III - młodzież z klas IV-VI
kategoria IV- młodzież z klas gimnazjalnych
2. Przy ocenie prac jury będzie uwzględniać przede wszystkim: pomysłowość, stopień trudności i estetykę wykonania.
3.Protokół z posiedzenia jury dostępny będzie na stronie internetowej www.opatowka.pl

V. Nagrody
O wynikach konkursu zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie lub nauczyciele uczestników konkursu.
Za najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody.
Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 18 grudnia 2015 roku, w klasztorze Paulinów przy ul. Klasztornej 21 w Wągrowcu, po mszy św. odprawianej o godzinie 18.00.

VI. Zastrzeżenia organizatorów
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promujących konkurs).
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133 pozycja 883).

VII. Wystawa pokonkursowa
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w klasztorze pocysterskim przy
ul. Klasztornej 21 w Wągrowcu. Wystawa będzie czynna do 10 stycznia 2016 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz