poniedziałek, 11 września 2017

Przeczytałeś? Namaluj! - KONKURS

Konkurs „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kategorii:
  • klas I-III, praca indywidualna
  • klas IV-VII, praca indywidualna
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej w formacie A3.
Zgłoszenia prac plastycznych należy dokonać za pomocą formularza on-line. Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie, a następnie wydrukować i przesłać pocztą wraz z pracą konkursową. Na odwrocie pracy należy napisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz informację, do jakiej książki nawiązuje praca.
Uczeń przystępujący do konkursu musi złożyć w szkole oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji „Regulaminu Konkursu czytelniczego” i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu – załącznik nr 1 do regulaminu.
Z każdej szkoły podstawowej mogą być nadesłane dwie prace plastyczne przedstawiające scenę z literatury (z dowolnych kategorii).
Prace plastyczne należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2017 roku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem Konkurs czytelniczy. Liczy się data stempla pocztowego.
Wszelkie informacje na temat Konkursu oraz wyniki będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej w zakładce Konkursy, olimpiady, turnieje/ Pozostałe konkursy, turnieje – tematyczne.
Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty
SCZEGÓŁY<<<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz