czwartek, 26 czerwca 2014

Wyprawka szkolna 2014


Wyprawka szkolna 2014
Dopłata do wyprawki przysługuje:
- uczniom klasy: II, III, VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (art. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),
- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Wyprawka szkolna 2014 - wysokość dopłaty
To, na jakie dofinansowanie wyprawki możemy liczyć, zależy od tego, do której klasy chodzi nasze dziecko.
Szkoła podstawowa:
klasa II - dofinansowanie do kwoty 225 zł
klasa III - dofinansowanie do kwoty 225 zł
klasa VI - dofinansowanie do kwoty 325 zł
uczniowie z orzeczeniem klas I-III (z uwagi na niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabowidzenie, słabosłyszenie, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem) - dofinansowanie do kwoty 225zł
uczniowie z orzeczeniem klas IV-VI (z uwagi na niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabowidzenie, słabosłyszenie, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem) - dofinansowanie do kwoty 325zł

Wyprawka szkolna 2014 - wniosek
Dofinansowanie jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Wnioski składa się do sekretariatu szkolnego.

Do wniosku o dofinansowanie wyprawki należy dołączyć:
- zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Wniosek o dofinansowanie rozpatruje dyrektor szkoły.
Zwrot kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) następuje po przedłożeniu dowodu zakupu:
- faktury VAT,
- rachunku,
- paragonu,
- oświadczenia o zakupie podręczników.
Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz