środa, 23 czerwca 2010

Wyprawka szkolna

KOMUNIKAT
W sprawie programu pomocy uczniom w 2010 roku –„Wyprawka szkolna”
W zawiązku z podpisaniem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r.-„Wyprawka szkolna” Zespół Szkół w Wapnie informuje, że w roku szkolnym 2010/2011 będzie dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i kl.II Gimnazjum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych będzie przysługiwała:
1 -uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe :
/art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz. U.z 2009r, Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami /, tj. dochód, który nie przekracza 351 zł na osobę netto w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
2 - uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej poza kryterium dochodowym o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza /tj. trudnych okoliczności życiowych: sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności alkoholizmowi, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
Wartość przyznanej pomocy:
-170 zł: dla ucznia kl. I Szkoły Podstawowej
-170 zł: dla ucznia kl. II Szkoły Podstawowej
- 170 zł: dla ucznia kl. III Szkoły Podstawowej
-310zł: dla ucznia kl. II Gimnazjum
Termin pobierania i składania wniosków
-pobieranie i składania wniosków w Zespole Szkół w Wapnie od 01.09.2010r. do 15.09. 2010r.
-do 20 września 2010r rodzice przekazują dowody zakupu podręczników /faktura Vat wystawiona imiennie na ucznia ,rodzica, rachunek,/ na ich podstawie dyrektor wypłaca pieniądze.
Informacja w sprawie przyznania dofinansowania, terminu odebrania środków oraz zasad dotyczących rozliczania” Wyprawki szkolnej „ zostanie podana od 01.09.2010r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Wapnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz